มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โมนาโก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 736 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 18,599 32,896 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 62,115 11,360 304,231
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 5,843 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 666,596 873,043 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,659,574 3,945,986 3,797,279
40 ยางและของทำด้วยยาง 31,610 0 33,579
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 34,767 11,159 9,649
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 24,136
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 169 1,033 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,139 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 16,090
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 1,799 0
รวม 3,480,412 4,878,012 4,184,964
หน่วย : บาท