มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอนเตเนโกร

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 210 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 4,064 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 18,306
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 21,260 282,452 20,842
รวม 21,260 286,726 39,148
หน่วย : บาท