มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาดากัสการ์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 23,149,807 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 226,912 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 47,976 14,639 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 80,405 80,100 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 5,419,502 0 5,447,639
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 6,270 26,037 22,399
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,760 719 0
42 เครื่องหนัง 364,318 540 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 568 1,611 393
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 164,648 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 83,113 119,944 808
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 626,874 246,570 50,082
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 47,480 0 66,696,516
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 7,557 0 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 7,875 0 0
รวม 30,238,065 490,160 72,217,837
หน่วย : บาท