มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะมาร์แชลล์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 51,320,629 104,044,106 180,162,539
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 23,376,981 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 25,000 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 109 109
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 32,157,886 13,947,268
รวม 74,697,610 136,227,101 194,109,916
หน่วย : บาท