มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาซิโดเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,603 3,840 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 16,005 16,817 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 846,965
42 เครื่องหนัง 0 0 6,818
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 327 328 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 171,743 65,668 436
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 23,275 0 0
64 รองเท้า 0 6,652 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 35,421 0 14,752
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 34,558 79,967
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 450,471
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 21,174 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 275,058 1,011,260 1,051,758
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 66,384 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 749,073 305,260 36,043
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,202 84,533 2,982
รวม 1,279,707 1,616,474 2,490,192
หน่วย : บาท