มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาลี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 18,554 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 7,081 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 458 916
52 ฝ้าย 5,382,938 9,593,125 30,056,503
70 แก้วและเครื่องแก้ว 82,941 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 244,171 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 21,727 21,840
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,996 0 0
รวม 5,738,681 9,615,310 30,079,259
หน่วย : บาท