มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มองโกเลีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 587 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 16,921 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 57,084,341 52,599,319 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,469 0 756
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 2,777,811 6,840,571
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,892 3,017 8,842
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 2,839
64 รองเท้า 0 2,689 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 37,339,989 34,683,362 36,682,602
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,236 0 0
รวม 94,446,435 90,066,198 43,535,610
หน่วย : บาท