มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาร์ตีนิก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,367
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,891
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,441
รวม 9,699
หน่วย : บาท