มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอริเตเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 เมษายน 2563
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 488
72 เหล็กและเหล็กกล้า 20,897,852 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 12,083
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,144 0
รวม 20,899,996 12,571
หน่วย : บาท