มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอลตา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 64,710 37,337 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 1,535
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 803,131 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 5,275 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,264 27,692 11,609
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,571,107 99,886 4,925,864
40 ยางและของทำด้วยยาง 584,044 273,769 721,437
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 656
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,751 1,205 2,930
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 8,063 37,221
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,078 31,480 4,620
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 2,030 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 230,313 345,322 527,973
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 43,055,315 37,453,799 64,186,324
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,121 12,766 58,539
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 5,453,057 3,010,701 1,686,496
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 1,494 0
รวม 55,968,760 42,113,950 72,165,204
หน่วย : บาท