มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอริเชียส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 62,854,195 5,074,273 1,329,961
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 402 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,912 660 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 314,845 0 0
42 เครื่องหนัง 0 5,257 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 7,486 594 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 362 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 224,044 89,305 1,703
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,100,576 0 309,375
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 129,033 0 107
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 975 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 99 97,606 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 63,780 13,458 16,083
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 37,445 922 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 9,813 33,163
รวม 64,747,154 5,291,888 1,690,392
หน่วย : บาท