มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มัลดีฟส์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 249,513,332 209,822,212 134,258,948
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 6,327
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 4,033
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 162 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 453 216 3,152
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 4,992
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 68 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 97 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,609 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 97 0 0
รวม 249,517,818 209,822,428 134,277,452
หน่วย : บาท