มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาลาวี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 677 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,785 4,081 3,480
รวม 1,785 4,758 3,480
หน่วย : บาท