มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เม็กซิโก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 32,029,879 9,753,472 29,273,192
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 922,269 1,155 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 305,579 329,088 2,893,899
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 26,033 42,497 42,865
10 ธัญพืช 67,063 166,838 14,724
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 2,607,560 160,642 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 273 2,243,409 282
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 18,328,447 666,796 14,422,497
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 0 406,420
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 369,074 333,803 1,161,069
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 3,227,872 5,468,114 3,629,086
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 3,313 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 82,630 3,774,711 5,101,067
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,627,472 20,285 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 11,026,178 5,380,803 7,470,986
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 10,462,612 1,120,347 5,112,720
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 75,213 171,334 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 571,868 58,326 281,214
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,425,275 0 2,480,035
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,162 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 12,562,608 14,306,466 9,631,207
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 8,527,306 1,781,128 3,868,476
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 41,529,550 11,845,055 24,049,565
31 ปุ๋ย 883,502 1,322,228 342,042
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 31,988,442 36,241,670 31,252,527
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 7,101,556 4,610,256 5,770,021
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 8,024,335 5,170,725 3,662,266
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 621,599 13,297 2,025
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,414,052 18,125,153 15,825,242
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 21,814,448 32,589,421 34,121,320
40 ยางและของทำด้วยยาง 13,841,059 24,696,579 18,074,187
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 23,745,897 6,472,781 10,134,125
42 เครื่องหนัง 1,062,264 502,736 384,588
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,580 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 402,145 58,422 1,370,076
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,321,939 350,184 150,159
52 ฝ้าย 0 683 13,031,716
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 14,550 11,441
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 40,582 71,875
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 87,276 90,203 325,692
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,737 8,401 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 7,430,222 4,739,362 11,938,919
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 439,817 605,482 982,764
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 117,034 638,920 212,016
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,136,034 5,744,303 4,735,624
64 รองเท้า 202,218 40,362 10,195
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 155,470 225,320 867,997
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,250,987 2,711,926 1,256,838
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 207,036 1,633 255,320
70 แก้วและเครื่องแก้ว 85,321 837,645 4,084,245
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,364 5,271 623
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,484,690 1,125,272 8,177,117
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 37,438,622 44,226,040 46,016,562
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,475,676 112,886,190 210,601,516
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 46,223,096 15,641,301 45,849,946
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 70,478 13,548,843 21,396,622
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 8,454 6,069 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 499,202 982,841 1,149,961
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,721,683 8,308,637 5,244,212
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 242,398,273 270,095,660 218,120,274
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 554,391,650 594,243,050 843,678,996
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 260,530,908 403,341,653 330,378,861
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 429,926 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 6,568,229 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 149,569,143 141,017,782 163,992,323
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 357,827 904,888 1,847,615
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 3,172,305 5,221,944 48,174
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 160,847 143,734 80,534
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,821,238 7,126,181 5,307,957
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 580,950 114,959 314,895
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 254,581 888,427 1,452,972
รวม 1,603,852,422 1,823,735,761 2,172,371,684
หน่วย : บาท