มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โมซัมบิก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 10,310 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 2,770,948
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 331
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 198 528
42 เครื่องหนัง 0 380,494 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 6,594,268
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 130,577 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 394 990 792
52 ฝ้าย 10,814,847 5,337,225 15,580,345
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 22,952 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 30,000 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 33,454,433 3,469,637 83,151
72 เหล็กและเหล็กกล้า 14,879,651 0 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 63,353,911 36,313,481 19,387,857
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 600,000 0
รวม 122,513,546 46,285,554 44,418,220
หน่วย : บาท