มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นามิเบีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 862
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 7,896,233 0 5,710,767
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 142,704
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 17,516
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 10,830
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 97 0 98
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 98
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 44,238
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 919
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 7,302
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 278,073 194,097 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 70,885
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 72,808,753
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 3,439,170 0 11,347,888
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 43,025
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 3,282
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 5,208,272 7,227,669
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 542,138
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 78,762
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 10,256
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 65,295 33,473
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 10,501
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 2,248
รวม 11,613,573 5,467,664 98,114,214
หน่วย : บาท