มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นิวแคลิโดเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 135,184
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 676 996 1,330
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 756,581
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 174 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 367 0
รวม 676 1,537 893,095
หน่วย : บาท