มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไนเจอร์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 315,376 509,387
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 925 21 0
รวม 925 315,397 509,387
หน่วย : บาท