มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกาะนอร์ฟอล์ก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ
รวม
หน่วย : บาท