มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไนจีเรีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 608,635 0 1,825,641
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 1,305,764 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 4,758
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,563 0 19,641
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 9,092,541 9,048,520
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 3,026,804,921
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,069 4,743 525,537
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 734,284 0 563,511
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,190 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 44,454 1,578 2,104
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 344 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 9,546 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 1,647
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,897 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 30,000 0 1,019
64 รองเท้า 5,946 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 14,011 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 282,189 150,864 58,207
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 9,078 3,368 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 15,170,242 0 7,514,189
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 1,190 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 5,919 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 29,920 2,943 0
รวม 16,939,547 10,581,731 3,046,369,695
หน่วย : บาท