มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นิการากัว

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 3,030,893 4,945,606 3,190,170
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 601,253 938,418 430,500
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 19,698 0 21,787
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 36,952
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 513 396 0
42 เครื่องหนัง 0 2,127 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,819 415 2,164
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 46,018 514,993 499,543
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 24,082 15,751 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,773 0 7,617
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 351,075 743,904 309,208
72 เหล็กและเหล็กกล้า 530,147 0 3,418,428
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 6,701 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 394,820 754,402 324,803
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 197,102 386,278 231,693
รวม 5,201,193 8,308,991 8,472,865
หน่วย : บาท