มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นอร์เวย์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 449,635,818 452,370,920 371,758,706
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 1,742
10 ธัญพืช 1,072,104 1,807,420 362,767
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 53,549
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 390,056 0 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 168,128 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,387,819 1,932,209 5,774,648
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,634,744 41,948 886,198
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 226 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 7,309 4,312 5,742
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 15 1,789 1,619
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,621,469 92,997 1,657,145
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,080,701 1,288,173 430,556
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 7,642,119 13,238,658 12,332,444
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 694,943 191,170 36,733
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 34,736 9,117
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 5,371,216 15,867,693 6,561,270
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 340,499 4,369,224
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 11,968,993 12,224,148 626,589
31 ปุ๋ย 612,671,679 940,250 556,143,510
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 3,528,489 8,790,184 5,519,364
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 1,703 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,514,211 100,994 17,801
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 1,187
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 16,360,502 1,224,016 1,011,426
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 22,786,152 67,239,236 9,554,119
40 ยางและของทำด้วยยาง 285,262 1,208,670 313,369
42 เครื่องหนัง 51,643 375 113,278
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 13,636 6,538 0
47 เยื่อไม้ 52,137,050 50,047,777 74,410,179
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 683,135 7,037,380 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 48,711 42,212 69,172
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 930,055 359,588 204,952
52 ฝ้าย 184,066 13,618 9,773
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 4,524 64,378
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 9,169 1,416
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 2,000
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 47,531 2,486 32,624
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 362 1,230 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,185 4,451 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 39,285 29,005 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 34,120 59,117 58,378
64 รองเท้า 0 2,982 3,286
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 93,518 610,273 7,501,230
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 315,372 107,800 5,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 5,522 575,402 8,753
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 195,624 3,048 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 4,787,716 2,939,251 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 24,571,132 35,755,651 55,602,033
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 334,108 18,104 38,300
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 12,659,677 9,767,117 10,264,235
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 10,284,662 22,692,158 60,212
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 1,423,327 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,151,622 49,219 761,959
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 230,681 134,481 160,701
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 6,046,284 7,255,924 9,447,982
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 55,796,074 20,650,669 41,181,770
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 534,206 736,297 719,903
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 63,741
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 10,519,806 12,464,243 5,287,576
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 13,494 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 22,000 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 11,608,053 5,196,685 55,537,428
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 397,699 14,834 31,387
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 23,367 68,230 14,015
รวม 1,341,986,678 755,623,563 1,239,084,486
หน่วย : บาท