มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เนปาล

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 132,474 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,613 233 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 430 68 68
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 3,489 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 524,516 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 18,199 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 15,808 26,046 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 38,087 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,222 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 823 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 137,726 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 167 0
รวม 856,188 44,713 68
หน่วย : บาท