มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นาอูรู

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 72,556,474 10,077,931 52,027,443
รวม 72,556,474 10,077,931 52,027,443
หน่วย : บาท