มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นิวซีแลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 38,465,561 49,563,362 42,612,483
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 27,245,470 119,708,899 194,269,814
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,157,671,868 1,109,285,014 883,667,316
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 7,981,186 4,647,396 5,625,568
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 402,607 0 1,432,365
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 7,430,650 5,620,852 12,570,518
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 185,751,982 114,017,663 164,916,332
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 35,153 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,424,984 4,277,122 4,308,261
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 7,924,518 8,751,197 10,660,999
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 100,428 501,474 17,090
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 10,958,607 5,496,034 3,435,340
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 206,390 639,515 2,914,692
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 10,670,513 5,482,756 11,609,605
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 288 322,106
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 94,425,247 98,660,338 72,120,945
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 8,019,088 12,043,916 9,282,375
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 11,401,923 13,308,160 8,603,776
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 3,597,374 6,829,073 2,890,851
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 27,969,995 760,248 48,587,539
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 4,478,803 4,646,432 3,545,995
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 63,834
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 7,915 0 6,213
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,368 1,805,328 1,450
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 719,275 554,447 151,166
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 3,342,536 876,112 721,770
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 165,895 598,525 34,425
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 49,058,064 110,394,845 12,211,422
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,487,510 1,211,937 448,926
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 9,862,409 15,290,086 8,648,011
40 ยางและของทำด้วยยาง 333,631 395,931 525,978
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 158 799,668 574,796
42 เครื่องหนัง 210,614 132,329 0
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 3,444,506 3,878,232 3,378,621
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 59,499,657 26,240,734 66,411,446
47 เยื่อไม้ 47,173,430 48,895,040 75,188,934
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 83,323,936 244,147,632 129,364,721
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 322,046 124,240 644,340
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 6,085,448 12,044,855 16,563,343
52 ฝ้าย 4,787 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,733,084 16,299 919,394
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 916,530 652,266 9,964
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 659 1,001 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 270,566 59,826 51,018
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 158 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 26,694 822 30,859
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,248 16,525 23,038
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 175,259 272,309 27,491
64 รองเท้า 41,933 7,178 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 511,098 361
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 19,582 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 16,495 20,500 25,431
70 แก้วและเครื่องแก้ว 24,654 1,000 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 32,908,296 39,914,496 25,537
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,123,020 1,348,673 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,165,873 2,627,277 1,344,950
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 11,724,114 2,373,934 13,411,498
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,483,970 7,616,639 15,827,693
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 79,863 2,464,293 63,299
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 699,205 490,590 62,828
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 39,131,308 15,039,555 16,107,600
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 19,766,603 11,527,142 11,849,049
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,422,015 712,171 1,433,646
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,342,908 9,159 70,229
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 18,533,516 16,185,094 20,142,295
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 74,332 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 70,279 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 183,032 224,842 344,101
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 9,658 22,016 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,695,361 59,052 8,256
รวม 2,015,785,310 2,133,873,874 1,880,111,903
หน่วย : บาท