มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โอมาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 143,060,830 209,551,430 243,187,151
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 143,459
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,777 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 2,609 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 336,135,487 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 2,999,010 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 812 25,859,549 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 2,184
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 41,677 21,891 4,824
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 351
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 1,306
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,759,699 1,416,156 14,925,063
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 2,271 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 11,900 15,372 19,059
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 8,537
64 รองเท้า 0 0 1,756
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 9,730 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,609 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 1,610 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 6,116 7,773,722 548,172,125
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,110 0 5,740
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 10,241,634 10,667,833 1,090
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 6,451 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 40,185 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 351
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 5,561 48,006 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 1,114 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 34,076 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 1,821 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 5,795 1,756
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 609 0
รวม 503,322,119 258,410,333 806,474,752
หน่วย : บาท