มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปานามา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 29,013 0 2,781,297
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 10,905 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,896 34,861 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,171 1,712 1,588
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,977,453 63,662,398 96,193,105
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 19,252 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,756 0 40,375
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 12,478 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 71,933 0 0
รวม 3,112,605 63,718,223 99,016,365
หน่วย : บาท