มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เฟรนช์พอลินีเชีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 6,540 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 450
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 13,194 3,984 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 100,498 268,707 1,986,139
รวม 113,692 279,231 1,986,589
หน่วย : บาท