มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปาปัวนิวกินี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 592,867 1,978,805 16,934,977
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 3,577 0 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 2,339 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 13,633 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 28,732 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 12,705 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 489 2,589 670
42 เครื่องหนัง 0 4,219 1,984
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 590,862
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 929 528 462
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,119 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 378,709 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 537,975 57,133 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 65,295 0 0
รวม 1,626,664 2,055,979 17,528,955
หน่วย : บาท