มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟิลิปปินส์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 37,354,308 37,344,592 11,610,872
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 10,158 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 2,438 306 657
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 10,301,738 9,300,669 2,719,934
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 21,451,081 32,261,681 21,724,767
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 3,013,853 6,836,786 8,412,811
10 ธัญพืช 143,398 960 191,366
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 23,062,673 26,494,394 23,842,010
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 2,006,317 4,852,762 6,869,854
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 16,427,562 16,786,307 26,843,430
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 792,248 0 810,254
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 3,241,190 5,169,121 1,578,065
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 2,514,952 3,777 3,330
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 6,398,149 7,760,801 2,369,460
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 3,956,819 742,654 1,947,109
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 26,016,380 30,981,627 33,324,746
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 7,586,582 8,383,168 9,144,487
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,847,116 13,264,579 3,418,526
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,670 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 12,148,840 0 328
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 382,349,265 215,902,175 149,246,192
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,454 2,419 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,562 291,201,757 113,707,534
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 6,774,108 5,853,442 13,739,917
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 5,473,018 2,927,929 2,686,302
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 29,576,277 17,073,047 28,868,197
31 ปุ๋ย 1,516,227 1,090,455 1,152,884
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 53,580,367 41,276,312 18,840,916
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 12,459,434 1,023,175 165,407
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 28,732,099 30,288,896 26,566,396
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 117 0 519,138
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 2,915,555 0 3,718,923
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,612,131 25,968,154 31,586,803
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 308,179,126 280,551,347 192,914,380
40 ยางและของทำด้วยยาง 25,066,463 16,295,655 15,146,806
42 เครื่องหนัง 1,354,128 934,527 760,273
47 เยื่อไม้ 9,968,351 8,595,826 4,694,823
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,349,383 1,476,028 566,867
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 185,363 108,363 62,873
52 ฝ้าย 288,302 1,015 587,229
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 481,707 0 28,454
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 16,563 7,290 89
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 1,873,219
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 2,433 18,617 105,568
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 448,251
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,231,882 2,395,735 3,555,063
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 134,262 1,979,785 12,100,100
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,244,695 1,198,746 1,627,301
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,059,542 509,360 346,321
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 981,984 6,289,187 5,366,253
64 รองเท้า 27,634 10,652 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,945 77,823 243,499
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 600 0 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 1,076,454 1,081,848 2,733,584
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,312,492 974,524 1,178,042
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 33,844 2,282,750 52,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 8,296,908 6,678,189 10,448,741
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 8,920,931 10,355,458 15,790,346
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,970,795 1,043,493 4,375,443
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 80,028,210 48,357,384 33,089,725
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 70,378,390 504,603,531 854,693,377
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 11,071,861 5,085,636 4,879,490
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 16,979,326
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 4,804,254 3,432,492 1,617,548
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 9,541,595 29,958,268 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,993,488 556,669 436,444
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 28,483,606 15,829,495 24,920,655
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,845,387,080 2,424,585,249 1,407,998,214
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,905,196,679 1,447,813,549 1,558,837,604
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 19,887
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 382,300,402 77,162,902 148,466,204
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 799 250,033 28,207
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 293,072,332 198,285,055 154,582,999
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,518,807 1,879,661 5,678,900
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 15,493 3,885 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 3,442,513
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,651,546 2,513,657 1,154,540
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 78,986 37,869 4,776,286
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 494,904 608,655 1,634,923
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 1,097 22,000
รวม 6,732,476,305 5,936,623,250 5,043,874,982
หน่วย : บาท