มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แซ็งปีแยร์และมีเกอลง

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 226
รวม 226
หน่วย : บาท