มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ พิตแคร์น

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,168
รวม 3,168
หน่วย : บาท