มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปารากวัย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 153,318 97,616 154,126
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 3,557 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 1,252 127,631
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 292 563 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 29,654,784 45,528,549
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,356 879 482
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 57,103 56,102 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 957,423 0 265,714
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 12,363,846 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 980,123
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 271,685 0 0
รวม 13,805,023 29,814,753 47,056,625
หน่วย : บาท