มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กาตาร์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 57,647 153,474 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 4,026 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 3,620 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 34,298
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 4,026 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 3,620 13,731
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,926,940,832 4,545,725,649 1,540,722,251
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 18,417,916 19,710,348 19,710,388
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 167,178,689 162,556,242 146,252,398
31 ปุ๋ย 137,515,329 416,276,846 645,238,523
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 953,211
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 51,174,358 101,650,778 75,194,258
40 ยางและของทำด้วยยาง 5,348 0 18,550
42 เครื่องหนัง 0 4,768 0
47 เยื่อไม้ 1,100,688 0 1,673,652
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 142
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 26,066 14,735 28,660
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 4,826 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 77,739 31,977 62,327
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 2,999 92
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 11,151 3,000 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,000 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,401,676 835,359 3,586,319
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 335,820 99,541 160,404
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 360,611,699 272,547,881 264,160,961
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 9,134 171,174
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 1,000 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 82,637 8,360 308,935
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 24,553 0 54,359
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 11,887 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,264 0 271,224
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 33,000 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 53,200 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 149,843 45,000 0
รวม 4,665,158,142 5,519,752,409 2,698,615,857
หน่วย : บาท