มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เรอูว์นียง

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,071 0 0
47 เยื่อไม้ 891,211 1,157,090 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,896 393 642
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,496,098 3,621,457 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 1,432,253 790,412
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 1,253 300
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 10,480
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 16,756 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 1,000 4,000
รวม 2,407,032 6,213,446 805,834
หน่วย : บาท