มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซอร์เบีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 469,248 189,846 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,036,139 0 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,275,978 0 0
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 943,060 0 0
31 ปุ๋ย 3,135,734 0 6,684,340
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 988,545 3,423,170 2,094,997
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 5,308
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,997 40,022 62,593
40 ยางและของทำด้วยยาง 403,037 1,013,718 657,029
42 เครื่องหนัง 7,573 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 7,000 19,206 104,065
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,500,258 7,241,148 1,339,034
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 35,445 1,231 119,226
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 5,397
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 35,765 8,380 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 201,860 5,673 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 50,000 3,422 0
64 รองเท้า 57,177 2,476 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 8,000 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 329,020 451,144 12,884
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 119,730 375,943 53,728
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 135,799 119,185 93,816
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 10,204 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 133,275 8,067 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 6,688
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 14,981 27,015 123,962
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,769,824 4,088,087 2,344,917
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 915,169 1,721,719 6,862,259
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,935,224 7,055,616 8,472,492
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,267,491 151,588 6,913,618
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,652 0 7,120
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,749,968 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 72,891 18,008 16,489
รวม 25,615,044 25,964,664 35,979,962
หน่วย : บาท