มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ รวันดา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 16,172 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 55,973,065 47,406,581 21,595,633
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,500 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 327 0 0
รวม 55,991,064 47,406,581 21,595,633
หน่วย : บาท