มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซูดาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 247,104 215,444
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 204 0 296
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 98 490
64 รองเท้า 0 0 627
รวม 204 247,202 216,857
หน่วย : บาท