มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สิงคโปร์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 15,000 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,046,008 474,935 486,893
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,812 11,678 7,716
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 235,023 16,269 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 232
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,932,455 536,424 175,110
10 ธัญพืช 0 1,087 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 10,217,224 18,983,498 18,597,439
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,627 0 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 270,007 755,793 23,185
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 33,539,598 51,400,928 39,484,440
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 2,114,430 1,760,286 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,526,355 1,001,185 803,758
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 31,462,529 46,203,781 31,219,213
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 738,231,163 584,767,940 538,308,851
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 6,827,777 1,966,608 1,332,632
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 563,782,284 400,390,954 670,847,632
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 6,463,576 680,042 11,626,896
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 75,363,003 71,185,420 56,519,623
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 4,702,724 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,081,297 8,160,030 299,280
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 146,094 144,583
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 347,255,609 344,723,111 794,406,831
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 16,968,346 23,604,668 16,087,417
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 635,129,350 987,506,949 851,415,276
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 52,904,615 75,756,243 73,001,832
31 ปุ๋ย 2,465,363 1,266,204 2,233,059
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 80,095,993 91,605,017 82,944,515
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,019,178,679 1,001,039,269 1,372,753,578
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 100,756,314 140,944,742 172,724,072
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 21,154,570 20,706,694 17,790,090
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 115,765 4,926,426 8,075,184
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 319,138,705 460,263,107 691,318,398
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 875,948,404 886,178,708 1,178,615,885
40 ยางและของทำด้วยยาง 134,068,080 82,086,338 203,975,582
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 3,486 0 725,068
42 เครื่องหนัง 4,215,409 1,316,845 931,081
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 7,582 0 9,529
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,833,066 8,538,634 1,264,236
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 183,387 0 0
47 เยื่อไม้ 6,270,193 13,159,865 12,114,922
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 419,650,111 421,259,418 535,587,097
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 13,834,903 10,408,013 10,283,918
52 ฝ้าย 36,030 31,941 32,625
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 131,665
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 4,694,292 2,613,779 5,123,517
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 67,832 31,782 154,123
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 78,406 151,218 348,321
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 16,089 28,547 9,073
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 187,553 156,812 1,341,733
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,841,079 6,126,896 1,081,968
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,896 88 1,526
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,743,704 1,714,756 3,323,590
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,453,872 3,732,618 4,520,016
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 10,740,421 18,147,495 14,870,046
64 รองเท้า 14,156,164 18,866,266 23,034,737
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 161,721 115,660 303,445
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 10,180 7,816 4,977
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 8,854 3,977 3,276
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,073,499 1,730,790 5,920,417
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 5,475,695 4,369,225 3,951,988
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,751,671 3,065,341 6,142,505
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 483,571,807 104,766,628 214,255,792
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,437,823 6,611,770 89,639,993
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 187,822,555 130,403,771 343,913,960
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 6,941,926 14,186,565 22,169,658
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 127,452 226,092 2,020,549
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 45,955,367 38,702,992 38,398,259
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 692,770 941,068 226,146
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,995,255 6,779,169 11,605,252
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 365,140 487,577 11,842,994
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 11,295,327 765,546 243,423
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 37,081,880 34,319,461 45,323,312
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 18,864,848 9,954,350 20,603,967
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 903,007,771 816,025,480 1,015,710,059
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,008,663,370 5,864,969,148 5,833,657,575
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,584,975 0 9,066,467
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 23,677,199 8,114,554 122,839,266
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 2,371,682 17,556,564 2,332,859
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 515,114,924 710,266,728 17,197,336
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 290,000,683 220,408,588 260,959,470
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,932,730 1,317,537 2,656,683
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 259,656 73,050 26,800
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 18,779,941 302,948 26,601,008
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,393,807 1,349,794 14,539,505
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,070,329 1,625,067 2,095,928
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 6,819,518 15,248,122 43,299,019
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 480,626 14,466 321
รวม 13,158,101,417 13,834,747,969 15,617,660,202
หน่วย : บาท