มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซนต์เฮเลนา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 293,546
รวม 293,546
หน่วย : บาท