มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สโลวีเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,684 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 12,031,175 15,428,305 2,328,707
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 45,590 977,469 464,335
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 10,932
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 428,152 0 434,596
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 3,048 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 2,812,159 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 9,386 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 78,237,060 35,108,671 54,563,200
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,886,370 13,588,953 9,525,559
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 801,615 509,962 828,147
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 4,757,831 2,986,525 3,976,958
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 58,479 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,836,823 938,960 770,304
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,941,361 6,333,609 2,751,135
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,957,988 3,195,462 1,569,752
42 เครื่องหนัง 72,891 138 6,842
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 632,951 512,485 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,531,131 2,802,373 4,305,835
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,852 7,713 11,766
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 4,522,819
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 31,378
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 1,079,407 4,627
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 33,983 6,510 10,932
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 55,258 1,132
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 88,085 48,391 6,018
64 รองเท้า 8,055 0 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 11,595
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 9,217 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 746 1,129 488
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,416 4,355 2,569
70 แก้วและเครื่องแก้ว 17,436 43,437 2,174
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,240 0 4,534
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 10,242,894 52,373,410
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,721,444 4,707,360 8,564,494
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 7,928,047 2,873,427 5,443,323
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 87,361 21,204 11,284
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,209,941 388,188 3,443,211
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 95,128 396,481 35,860
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 9,113,709 11,512,134 9,977,327
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 24,710,675 21,526,328 34,363,630
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,578,627 3,692,629 5,912,479
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 5,540,259 2,098,758 2,891,723
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 18,509 62,955 266
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 25,190 60,663 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 941,813 1,017,158 487,388
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 93,489 101,963 59,209
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 24,044 81,626 178,000
รวม 169,414,719 145,302,121 209,887,938
หน่วย : บาท