มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซียร์ราลีโอน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,211,495 2,424,903 7,312,536
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 776 293 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 4,687
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 13,847 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 698 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 11,151 379,130
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,292 34,733 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 16,325 3,294 20,943
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 24,005 0
รวม 1,244,735 2,499,077 7,717,296
หน่วย : บาท