มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซานมารีโน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 667,010 0 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 2,520 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 293 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 58,333 0 3,109
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 72,452 35,073 95,253
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 48,953 63,164 11,594
รวม 847,041 100,757 109,956
หน่วย : บาท