มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซเนกัล

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 649,361 1,371,199 1,476,770
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 488 820
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,045 3,514 2,076
52 ฝ้าย 487 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 2,479 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 219,867 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 3,036,894
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 23,875 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 315,373 0
รวม 652,893 1,936,795 4,516,560
หน่วย : บาท