มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โซมาเลีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 100
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 98,417 0
รวม 98,417 100
หน่วย : บาท