มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซูรินาม

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 17,199 7,154 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 174,877
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 9,105
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 0 850
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,827,468 4,905,381 5,746,001
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 1,034 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 19,779 0
รวม 2,844,667 4,933,348 5,930,833
หน่วย : บาท