มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซูดานใต้ / เซาท์ซูดาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 เมษายน 2563
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 59,751
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 177,227 0
รวม 177,227 59,751
หน่วย : บาท