มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอลซัลวาดอร์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 1,939 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 470 1,300 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 30,110 38,850 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 287 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,807 40,506 1,635,980
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,639 9,131 14,779
64 รองเท้า 0 6,286 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 258 70,716
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 13,565 5,392 3,551
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,160,920 4,151,589 5,893,146
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 3,361
รวม 2,225,737 4,253,312 7,621,533
หน่วย : บาท