มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 134 7,222
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 727 1,898 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,845 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 230,451
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 5,417
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 1,385,663
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 7,879
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 9,848
รวม 4,572 2,032 1,646,480
หน่วย : บาท