มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวาซิแลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,474,274 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 1,148,599
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 2,263,694
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 56,012 88,918 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 974,173 212,349 13,440
40 ยางและของทำด้วยยาง 15,063 13,610 513
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 97 4,440 0
52 ฝ้าย 0 0 998
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 1,714
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,276,590 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 76,990 53,390 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 465,033 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,019,722 251,149 0
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 8,969 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 1,869,969 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 18,499 292,379 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 21,129
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 407,563 4,297,793 77,832
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,938,671 1,570,281 81,285
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 11,886 31,554
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 4,193,610 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,746,976 133,546 16,409
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 214,012 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 91,576 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 139,292 0 0
รวม 14,560,513 9,356,319 3,657,167
หน่วย : บาท